Πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας νια το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της
Σλοβακίας.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:
Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
Σε καλλιτέχνες.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους. τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια
των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις
ιστοσελίδες: WWw.stipendia.sk , www.scholarships.sk μέσω των οποίων μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση.
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Σλοβακίας

© 2020 eetf.uowm.gr