ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2023-2024-ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα
πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”
ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους
και την επικείμενη ένταξη της νέας πράξης «Πρακτικής Άσκησης Τριτόβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ε.Π.
ΠΑΔΚΣ 2021-2027.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ισχύει από 20.11.2023 έως και 10.12.2023, στις 23:59.
Οι πρακτικές ασκήσεις θα υλοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς και μέχρι τις 31/10/2024
και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης θα καθοριστούν μετά την υποβολή των αιτήσεων και την επιλογή
των φοιτητών/τριών.
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr