ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 69/26-09-2018 αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς (πρώτου κύκλου σπουδών). Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ του Τμήματος, με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες απασχόλησης, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον 20 ώρες μηνιαίως με μέγιστο τις 40 ώρες μηνιαίως, για έξι μήνες συνολικά στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2018-19 με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €.

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της αριθμ. 69/26-09-2018 αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφίες σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ο υποψήφιος κατά τον Οκτώβριο του 2018 θα πρέπει να βρίσκεται σε έτος μεγαλύτερο του 3ου.
  2. Να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 (δύο τρίτα) του αριθμού των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων από αυτό στο οποίο βρίσκεται.
  3. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση τους στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος,  θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.
  2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2017).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 15-10-2018 έως και τις 26-10-2018 (ώρες 11.00-13.00).

 

Φλώρινα, 09/10/2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eetf.uowm.gr