ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 427/27-10-2021 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια (πρώτου κύκλου σπουδών). Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο/Η υπότροφος θα καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ του Τμήματος, με μηνιαία αμοιβή διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ, διάρκειας δέκα (10) μηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α κατά τον Ιανουάριο του 2022 θα πρέπει να βρίσκεται σε έτος μεγαλύτερο του 3ου.
  2. Να έχει περάσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων από αυτό στο οποίο βρίσκεται.
  3. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας.

 

Για την επιλογή του/της υποψηφίου/ας θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοση του/της στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό του/της εισόδημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος,  θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.
  2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2020).

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 28-01-2022 έως και τις 08-02-2022 (ώρες 11:00-13:00).

Αίτηση για ανταποδοτικές υποτροφίες

 

© 2020 eetf.uowm.gr