Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7223/10-08-2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΚΔ469Β7Κ-23Ι) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2157/29-08-2023 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP35754.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55250).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 18-10-2023

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

© 2020 eetf.uowm.gr