ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στις θεματικές περιοχές:

 1. Μεθοδολογία δημιουργικής διαδικασίας.
 2. Σύγχρονη τέχνη και παρέμβαση.
 3. Τέχνη και τεκμηρίωση, τέχνη του αρχείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής.
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συνοδευόμενα από αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου αυτή απαιτείται.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.
 4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία). Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων, β) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 5. Σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, έκτασης 2000 έως 2500 λέξεων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ο βασικός άξονας της έρευνας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία καθώς και η προβλεπόμενη πρωτότυπη συμβολή της στη γνώση.
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Μια πρόσφατη φωτογραφία.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις επί συναφών θεμάτων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
 2. Συστατικές επιστολές από ερευνητικά ιδρύματα ή ΑΕΙ που να βεβαιώνουν την ερευνητική ικανότητα του υποψηφίου.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΤΕΕΤ (2385055250). Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 54 100 ΦΛΩΡΙΝΑ (με την επισήμανση: για υποψήφιους διδάκτορες).

Φλώρινα, 3/10/2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Ζιώγας, Αν. Καθηγητής

Προκύρηξη Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΕΕΤ 2017

Αίτηση

© 2020 eetf.uowm.gr