ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 220/09-06-2021 συνεδρίασης προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τρεις (3) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα, στις παρακάτω Θεματικές Περιοχές:
1. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ζωγραφικής γλώσσας (2 θέσεις)
2. Έργα τέχνης στον ελληνικό δημόσιο χώρο (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ατομικό φάκελο υποψηφιότητας από τη Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 έως και τη Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής.
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συνοδευόμενα από αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου αυτή απαιτείται.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.
4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία). Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων, β) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
5. Σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, έκτασης 2000 έως 2500 λέξεων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται: ο βασικός άξονας της έρευνας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία καθώς και η προβλεπόμενη πρωτότυπη συμβολή της στη γνώση.
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Μια πρόσφατη φωτογραφία.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
1. Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις επί συναφών θεμάτων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
2. Συστατικές επιστολές από ερευνητικά ιδρύματα ή ΑΕΙ που να βεβαιώνουν την ερευνητική ικανότητα του υποψηφίου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται στην διεύθυνση: Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 53 100 Φλώρινα (με την επισήμανση: υποψήφιοι διδάκτορες).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του ΤΕΕΤ (τηλ. 2385055290) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (atzotzi@uowm.gr).
Φλώρινα 16-6-2021
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ζιώγας

Προκήρυξη 2021-22
ΑΙΤΗΣΗ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr