Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)  ιδρύεται το
Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ και  προσκαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές των
Τμημάτων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια να εγγραφούν.

Σκοπός της ίδρυσης του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ είναι η συμμετοχή τους σε
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης άλλων Ιδρυμάτων(ΕΕΑΠ)  και
η εκπαίδευση τους για το ρόλο τους και τις πολιτικές διασφάλισης ποιότητας.
Κριτήρια επιλογής φοιτητή

1.       Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το
δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2
έτη σπουδών.
2.       Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ
(σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:

1.        Αίτηση φοιτητή(κατά το συνημμένο υπόδειγμα)

2.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass
[https://europa.eu/europass/el ) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε
δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

3.        Αντίγραφο του πιστοποιητικ2021.2.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητώνού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που
πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή
άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].

4.       Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα)
στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής
κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως
το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Η αίτηση με τα συνημμένα αρχεία θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr

Δείτε αναλυτικά τη πρόσκληση στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

2021.2.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

© 2020 eetf.uowm.gr