ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.Μ.

Καλούνται οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή μη διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο: Ζωγραφική με διευρυμένα μέσα, Γλυπτική, Φωτογραφία, Σκηνογραφία, Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Κεραμική, Πληροφορική, οι οποίο επιθυμούν μετάταξη σε θέσεις κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), να υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2018, από τις 09:00 – 12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος (3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα – υπόμνημα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή CD)
 3. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (εάν διαθέτει ο εκπαιδευτικός για θέση Ε.Ε.Π., υποχρεωτικό για θέση Ε.ΔΙ.Π.)
 4. Καλλιτεχνικό έργο (σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο)
 5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικής εμπειρίας, μετά τη λήψη του πτυχίου για δύο (2) τουλάχιστον Ακαδημαϊκά έτη σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. – Ομογενές Ίδρυμα της Αλλοδαπής ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού/ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής/αλλοδαπής ή συνδυασμός των ανωτέρω

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Τμήμα είναι:

 • Τρείς (3) θέσεις της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Ζωγραφική με διευρυμένα μέσα.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Γλυπτική.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Φωτογραφία.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Σκηνογραφία.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Αγιογραφία.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Ψηφιδωτό.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Κεραμική.
 • Μία (1) θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Ζιώγας

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Υπόδειγμα αίτησης Ε.ΔΙ.Π.

Υπόδειγμα αίτησης Ε.Ε.Π.

 

Πληροφορίες: Χ. Κωνσταντινίδης

Τηλέφωνο: 2385055250 / FAX: 2385055241  

Email: xkonstantinidis@uowm.gr

© 2020 eetf.uowm.gr