ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι εισιτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα διεξαχθούν από 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2023, στο κεντρικό κτίριο του Τμήματος, στο 3ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης.

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου ως εξής:
• Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα
• Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου
• Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής(φωτοτυπία)
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται, εντός των ορισθεισών ημερομηνιών, με οποιαδήποτε υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier) και με σχετική εξουσιοδότηση στην Υπηρεσία Ταχυμεταφορών από τον/την υποψήφιο/α για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζόμενου/ης (Τα έξοδα και των δύο αποστολών βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α).

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών, κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που να πιστοποιούν τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (πρώην Γ΄). Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος/η έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε κάθε υποψήφιο/α παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας».
Ο Κοσμήτορας
Ιωάννης Καστρίτσης
Καθηγητής ΤΕΕΤ/ΠΔΜ
ΑΙΤΗΣΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (3)

Εισιτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2023-24

Οδηγίες-για-τις-εισιτήριες-εξετάσεις-2023-24-2 (1)

© 2020 eetf.uowm.gr