ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 187/20-07-2020 Συνέλευσης προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δέκα (10) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα, κατανεμημένες ως εξής.

Θεματικές Περιοχές

 1. Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο επιτελεστικά γεγονότα.
 2. Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο: πολιτικές της μνήμης.
 3. Φιλοσοφία της τέχνης.
 4. Σύγχρονη πολιτισμική θεωρία.
 5. Εννοιολογικές/φορμαλιστικές διαπραγματεύσεις της ζωγραφικής γλώσσας.
 6. Επικαιροποιημένες προσεγγίσεις των μοντερνιστικών καλλιτεχνικών πρακτικών.
 7. Μεταγνωστική διεργασία του σχεδίου.
 8. Νευροαισθητικές προσεγγίσεις της τέχνης σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
 9. Παιδαγωγική αυτορρύθμιση στις διεργασίες της τέχνης.
 10. Ψηφιακές τέχνες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ατομικό φάκελο υποψηφιότητας από η Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής.
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συνοδευόμενα από αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου αυτή απαιτείται.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.
 4. Πιστοποιητικά για την απόδειξη επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία). Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων, β) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 5. Σχέδιο εκπόνησης της διατριβής, έκτασης 2000 έως 2500 λέξεων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται: ο βασικός άξονας της έρευνας, βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία καθώς και η προβλεπόμενη πρωτότυπη συμβολή της στη γνώση.
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Μια πρόσφατη φωτογραφία.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις επί συναφών θεμάτων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.
 2. Συστατικές επιστολές από ερευνητικά ιδρύματα ή ΑΕΙ που να βεβαιώνουν την ερευνητική ικανότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται στην διεύθυνση: Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ (με την επισήμανση: για υποψήφιους διδάκτορες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του ΤΕΕΤ (τηλ. 2385055240-50) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (sgrigoriadou@uowm.gr).

Φλώρινα, 09/10/2020

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Ζιώγας

 

Προκήρυξη 2020-21

Αίτηση

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr